Hủ Thực

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +26,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +26,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +26,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +24,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +24,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +28,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +26,000

106

Đai

No Limit

thể lực +300,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +12000.Tỷ lệ thành công khống chế +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng đưa địch vào trạng thái Ý Chí Thống Khổ (không thể nhận được hiệu ứng tăng ích) trong 2 hiệp

  • 6 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +50%. Sát thương đánh thường +50%. Sau khi bị tấn công, có 50% gây Choáng địch trong 1 hiệp.

Last updated