Chiến Thần

Trang BịLevelLoạiHệThuộc Tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +30,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +30,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +30,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +30,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +30,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +30,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +30,000

106

Đai

No Limit

thể lực +300,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ cứu viện +20%. Lực tay +8000. Nhạy bén +8000. Tinh thần +8000. Thể lực +8000.

  • 4 món: Nhạy bén +12000. Giảm thủ địch +30%. Giảm công địch +50%.

  • 6 món: Tỷ lệ tổn thương +60%. Tỷ lệ miễn thương +50%. Nhạy bén +15000. Thể lực +30000.

Trang Bị R4LevelLoạiHệThuộc Tính

1CS

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +66,000

1CS

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +66,000

1CS

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +66,000

1CS

Nón

No Limit

vật phòng +66,000

1CS

Giáp

No Limit

vật phòng +66,000

1CS

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +66,000

1CS

Giày

No Limit

tốc độ +66,000

1CS

Đai

No Limit

thể lực +660,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ cứu viện +25%. Tỷ lệ hợp kích +30%. Lực tay +15000. Nhạy bén +15000. Tinh thần +15000. Thể lực +15000.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Giảm thủ địch +45%. Giảm công địch +50%. HP +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +3%. Kháng khống chế +3%.

  • 6 món: Tỷ lệ tổn thương +70%. Tỷ lệ miễn thương +50%. Lực công +30%. Nhạy bén +20000. Thể lực +120000. Tỷ lệ thành công khống chế +5%. Kháng khống chế +5%.

Last updated