Tiên Nhân

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +7,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +7,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +7,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +3,500

106

Giáp

No Limit

vật phòng +3,500

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +6,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +6,500

106

Đai

No Limit

thể lực +40,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực tay +4000. Tinh thần +4000.

  • 4 món: Thể lực +6000. Tỷ lệ tổn thương +20%.

  • 6 món: Nhạy bén +8000. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated