Huyết Kế Giới Hạn

Trần Độn

Tỷ lệ tổn thương + 10%

Tỷ lệ hợp kích + 10%

Phất Độn

Tỷ lệ miễn thương + 10%

Tỷ lệ cứu viện + 10%

Khiên Phòng Vật Lý + 50%

Vật/Huyễn Phòng + 100.000

Khiên Phòng Sách Lược + 50%

Vật/Huyễn Phòng + 100.000

Miễn dịch Mù + 10%

Tốc độ + 10.000

Miễn dịch Tàn Phế + 10%

Tốc độ +10.000

Miễn dịch Đỡ đòn.S + 10%

Thể lực + 50.000

Tăng tỷ lệ gây Choáng + 12%

Giảm công địch + 10%

Last updated