Huy Chương Bậc Thấp

Cấp

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tẩy luyện (mở khóa)

ô 1

ô 2

ô 3

ô 4

Tốn (thăng cấp)

100 phù thăng cấp huy chương

150 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự

200 phù thăng cấp huy chương 1 huy chương tương tự

250 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự

300 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự

350 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự

400 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự

450 phù thăng cấp huy chương 2 huy chương tương tự

Naruto Sasuke Kakashi

Lực tay +1500 Vật công +2%

Lực tay +1800 Vật công +2,4%

Lực tay +2100 Vật công +2,8%

Lực tay +2400 Vật công +3,2%

Lực tay +2700 Vật công +3,6%

Lực tay +3000 Vật công +4%

Lực tay +3300 Vật công +4,4%

Lực tay +3600 Vật công +4,8%

Lực tay +3900 Vật công +5,2%

Hinata

Thể lực +6000 Huyễn phòng +2%

Thể lực +7200 Huyễn phòng +2,4%

Thể lực +8400 Huyễn phòng +2,8%

Thể lực +9600 Huyễn phòng +3,2%

Thể lực +10800 Huyễn phòng +3,6%

Thể lực +12000 Huyễn phòng +4%

Thể lực +13200 Huyễn phòng +4,4%

Thể lực +14400 Huyễn phòng +4,8%

Thể lực +15600 Huyễn phòng +5,2%

Sakura

Nhạy bén +1500 Huyễn công +2%

Nhạy bén +1800 Huyễn công +2,4%

Nhạy bén +2100 Huyễn công +2,8%

Nhạy bén +2400 Huyễn công +3,2%

Nhạy bén +2700 Huyễn công +3,6%

Nhạy bén +3000 Huyễn công +4%

Nhạy bén +3300 Huyễn công +4,4%

Nhạy bén +3600 Huyễn công +4,8%

Nhạy bén +3900 Huyễn công +5,2%

Neji

Tinh thần +1500 Vật công +2%

Tinh thần +1800 Vật công +2,4%

Tinh thần +2100 Vật công +2,8%

Tinh thần +2400 Vật công +3,2%

Tinh thần +2700 Vật công +3,6%

Tinh thần +3000 Vật công +4%

Tinh thần +3300 Vật công +4,4%

Tinh thần +3600 Vật công +4,8%

Tinh thần +3900 Vật công +5,2%

Haku

Tinh thần +1500 Huyễn công +2%

Tinh thần +1800 Huyễn công +2,4%

Tinh thần +2100 Huyễn công +2,8%

Tinh thần +2400 Huyễn công +3,2%

Tinh thần +2700 Huyễn công +3,6%

Tinh thần +3000 Huyễn công +4%

Tinh thần +3300 Huyễn công +4,4%

Tinh thần +3600 Huyễn công +4,8%

Tinh thần +3900 Huyễn công +5,2%

Last updated