Huyết Nha

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +42,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +42,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +42,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +40,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +40,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +40,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +42,000

106

Đai

No Limit

thể lực +420,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ cứu viện +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. HP +30%. Giảm công địch +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +28000. Giảm thủ địch +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kì.

Last updated