Thần Thánh

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +34,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +34,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +34,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +32,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +32,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +34,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +34,000

106

Đai

No Limit

thể lực +360,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ cứu viện +20%. Nhạy bén +10000. Tinh thần +10000. Lực tay +10000. Thể lực +10000.

  • 4 món: Nhạy bén +15000. Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 15% tốc độ trong 1 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +22000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Giảm công địch +30%.

Last updated