Samehada

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 22.000 (22%)

  • Tinh thần: 22.000 (22%)

  • Thể lực: 270.000 (27%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 72% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 45% tốc độ, tăng đồng minh hàng sau 40% HP. Bỏ qua quân địch 20% lực công và 40% tỷ lệ thành công khống chế. Khi bị tấn công, 30% đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Giam Cầm và Mù.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%. Có 80% tỷ lệ gây Mù kẻ địch trong 2 hiệp. Hồi HP đồng minh hệ số 120%. Tăng đồng minh 25% lực công trong 2 hiệp. Giảm quân địch 20% tỷ lệ tổn thương và 20% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Xóa quân địch hiệu ứng tăng ích (Kể cả Siêu Né). Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa

Giam Cầm và Mù: CC cứng

Last updated