Hủ Thực

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +38,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +38,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +38,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +38,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +40,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +40,000

106

Găng Tay

Thể Lực +400,000

106

Nhẫn

Thể Lực +400,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Nhạy bén +10000. Vật/Huyễn phòng +20%.

Tỷ lệ tổn thương +20%. HP +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +20%. Lực công +20%.

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi bị tấn công, có 40% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân.

Last updated