Amenonuhoko

Set Bonus

  • 2 món: Lực công +25%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 80% tỷ lệ khiến kẻ địch bất kỳ dính Phong Ngục (CC cứng) trong 2 hiệp.

  • 4 món: Nhạy bén +30000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, tăng hàng giữa đồng minh 30% tốc độ trong 2 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +30000. Giảm công địch +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, đưa đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết [Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và đỡ đòn (có thể vượt giới hạn). Không thể xua tan] trong 2 hiệp.

Last updated